Polityka ochrony danych osobowych

Spis treści:

  1. Administrator danych osobowych
  2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
  3. Pochodzenie danych
  4. Rodzaj przetwarzania danych osobowych
  5. Cel przetwarzania danych
  6. Przekazanie danych osobowych
  7. Czas przetwarzania danych osobowych
  8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
  9. Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych
  10. Organ nadzorczy i skargi

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma HighTide Pictures Alicja Grabowska z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 4/6/68, NIP: 796 265 42 40, REGON: 2345423240 zwanym dalej Administratorem.

2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Email: info@hightidepictures.eu
Poczta: ul. Elektoralna 4/6/68, 00-139 Warszawa

3. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością na stronie internetowej www.hightidepictures.eu, w tym w szczególności poprzez zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.

4. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

Do realizacji usługi niezbędne są dane email, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu dla kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.

Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

5. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy w szczególności:

a) Kontaktu pomiędzy stronami.

b) Dokonania płatności związanych z transakcją – wystawienie dokumentów księgowania.

c) Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.

d) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.

Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

Ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora dane osobowe są przetwarzane również w celu:

a) Zapewnienia bezpieczeństwa usług.

b) Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.

c) Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.

d) Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.

e) Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z

realizacją umowy.

f) Archiwizacji danych.

6. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez firmę HighTide Pictures Alicja Grabowska oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.

Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych HighTide Pictures odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

7. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

8. Przetwarzanie Automatyczne i profilowanie

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

9. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo do:

a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.

c) Usunięcia danych.

– Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .

d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

f) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

– W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację osoby.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

a) Drogą elektroniczną na adres ingo@hightidepictures.eu

b) Na adres: ul. Elektoralna 4/6/68, 00-139 Warszawa

c) Osobiście w siedzibie Administratora.

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

10. Organ nadzorczy i skargi

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 200-193 Warszawa

Projekt i realizacja Media Effective Group